lodos EDAR

urbanos

lodos EDAR

agroindustria

subproductos ind.

agroalimentaria

cinzas

residuos

minería

residuos

construciónResiduos aceptados


1. Almacenamento

Descarga, inspección visual e almacenamento de residuos. Periódicamente procederase ó seu volteo para osixernar a masa e reducir os malos cheiros
ALMACÉN DE RESIDUOS
ALMACÉN DE RESIDUOS BIOSÓLIDOS
ALMACÉN DE MATERIAL ESTRUTURANTE*.

LINEAVERTICAL

2. Mezclado e homoxeneización

Mézclanse os residuos para dar lugar a unha masa homoxénea que se convertirá na materia prima do proceso.
NAVE DE FERMENTACIÓN

LINEAVERTICAL

3. Hixienización

Estabilízase, hixienízase e acondiciónase a masa para garantir o control e a eliminación de organismos patóxenos.
NAVE DE FERMENTACIÓN

llave_3

4. Maduración

Fase de repouso e maduración na que o material experimenta diversas reaccións asociadas ó secado do material e estruturación do mesmo, convertíndose en msaterial fértil.
NAVE DE MADURACIÓN
LINEAVERTICAL

5. Cribado e afinado

Seleccionase o material segundo a súa granulometría e textura. Obtense unha fase fina que se provisiona para a súa distribución e unha fracción grosa que se aproveita como material estruturante.
CRIBADO
LINEAVERTICAL

6. Almacenamento compost

O material final obtido almacenarase á espera da súa posterior expedición ou utilización. O produto final é analizado para garantir que reúne as características adecuadas para actuar como substrato vexetal fértil.
ALMACÉN COMPOST
llave_2

Usos

agricultura intensiva

agricultura extensiva

Uso paisaxístico

Zonas verdes
Xardinería
Céspede deportivo
Medianas das estradas

4. Almacenamento chan tecnolóxico

Os produtos elaborados, chans reciclados, dispóñense en provisións para a súa almacenaxe á espera de seren utilizados.
PARQUE DE CHAN TECNOLÓXICO
llave_2

Usos

restauración e exportación mineira

mercado chans

Emendas agro-forestais
Espazos degradados
Obras públicas
Minería
header_background_footer

* Material estruturante: emendantes, corretores de PH, elementos secantes. Trátase principalmente de cinzas de caldeira de biomasa, achasde madeira, residuos de minería, canteira… Estes caracterízanse polo seu alto contido en materia seca e a súa estabilidade, tratándose na maioría dos casos de residuos inertes.